Tag: Mr Murdo Martin

Ann an Crìosd ann am Patmos

Sunday, 1st Oct 2023

Revelation 1:9-10

Uchd-mhacachd na Cloinne

Thursday, 21st Sep 2023

Ephesians 1:5

Duine do'm b'ainm Sacheus

Sunday, 3rd Sep 2023

Luke 19:2

Imich Romhad a Dhaniel

Thursday, 17th Aug 2023

Daniel 12;13

Is Toigh Leam Dia

Sunday, 6th Aug 2023

Psalm 116:1

Coltach ri Rut

Sunday, 16th Jul 2023

Ruth 1:16

1 2 3 4 5 ... 18

Sermon Categories

Preacher