Tag: Rev D. A. Macdonald

Ruigibh Iòseph

Sunday, 15th Jan 2023

Genesis 41:55

Solus a' Buadhachadh air Dorchadas

Sunday, 18th Dec 2022

John 1:5

Leigheas Do Chridheachan Briste

Sunday, 13th Nov 2022

Psalm 147:3

Conflict at Rephidim

Wednesday, 19th Oct 2022

Exodus 17:8

Coimisean Mhaois agus an Aobharan air son Diultadh

Thursday, 23rd Jun 2022

Exodus 3:10

An Eyewitness Account

Sunday, 8th May 2022

Mark 15:39

1 2 3 4 5 ... 7

Sermon Categories

Preacher