Tag: Mr Joe Macphee

Feuch, Reubadh Brat-roinn an Teampuill

Thursday, 11th Jan 2024

Matthew 27:50-51

Deanamaid Dhuinn Fein Ainm

Thursday, 14th Dec 2023

Genesis 11:4

Dia a Riaghladh

Thursday, 16th Nov 2023

2 Kings 6:1-23

Is Mòr an Tighearna

Thursday, 10th Mar 2022

Psalm 48

'Na Bith Eagal Ort

Sunday, 30th Dec 2019

Mur Beirear Duine a Rìs

Sunday, 20th May 2018

1 2

Sermon Categories

Preacher