Series: Seven Churches of Asia

Laodicea

25/06/1989

Philadelphia

18/06/1989

Sardis

11/06/1989

Thyatira

04/06/1989

Smyrna

21/05/1989

Ephesus

14/05/1989

Preacher