News & Updates

Service Details - Sunday 5th June

11.00am English Service (Church) conducted by Rev James Maciver and live on YouTube (Channel name - Stornoway Free Church)

Order of Service
Praise: Psalm 113: 1-8 – Scottish Psalter (p393)
Prayer
Reading: John 19: 17-37
Praise: Psalm 22: 14-16 – Gaelic
Sermon Text: Colossians 1: 20
Sermon Title: The Creation of Peace by the Death of Jesus
Praise: Psalm 85: 8-13 – Sing Psalms (p113)
The Lord’s Supper: Prayer

                                Address before Communion

                                Communion

                                Address after Communion

Praise: Psalm 72: 17-19 Scottish Psalter (p314)
Benediction

 

6.30pm English Service (Church) conducted by Rev James Maciver  and live on YouTube (Channel name - Stornoway Free Church)

Order of Service
Praise: Psalm 103: 1-5 – Scottish Psalter (p369)
Prayer
Reading: Acts 17: 22-34
Praise: Psalm 130: 1-8 – Scottish Psalter (p421)
Sermon Text: Acts 17: 30-34
Sermon Title: “But Now…”
Praise: Psalm 9(a): 7-11 – Sing Psalms (p9)Benediction

 

Salm 22 (Gaelic)
14. Mar uisge dhòirteadh mise mach,
Mo chnàmhan sgàint’ o cheil’
Mo chridh’ a’m chom an taobh a stigh,
Air leaghadh ta mar cheir.

15. Air tìormachadh mar phota crè
a ta mo neart a Dhe;
Mo theangadh leantuinn tha ri’m ghial,
Gu ùir bhàis thug thu mi.

16. Oir dh’ iadh mu’n cuairt orm madraidh gharg
bhuail umam thall ‘s a bhos
Mòr-bhuidheann luchd na h-aingidheachd;
lot iad mo làmh ‘s mo chos.